top of page

 

Ochrana osobních údajů (GDPR) -  autorská práva

 

Pprohlášení o zpracování osobních údajů ​ Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 

1. Správce osobních údajů Já Jan Švanda, (dále jen „správce“)  majitel domény www.jansvanda.com, Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 

2. Zdroje osobních údajů přímo od subjektu údajů (dále jen „zákazník“) - webové kontaktní formuláře, chat, e-maily, telefon, vizitky apod..

 

3. Rozsah zpracování osobních údajů Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je zákazník správci poskytl v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, zejména z důvodu dodání služeb požadovaných zákazníkem. Jedná se o tyto údaje: adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné identifikaci zákazníka: - jméno a příjmení/název právnické osoby - adresa trvalého pobytu/adresa sídla právnické osoby - IČ, DIČ údaje umožňující kontakt se zákazníkem: - kontaktní/fakturační adresa - číslo telefonu - e-mailová adresa multimediální data shromážděná za účelem poskytnutí požadované služby: - fotografie a videa – svatební, portrétní, reportážní atd. Jiné osobní údaje nejsou zpracovávány

 

4. Účel zpracování osobních údajů ▪ jednání o smluvním vztahu

▪ plnění smlouvy

▪ plnění zákonných povinností ze strany správce (archivace faktur apod.)

▪ ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce aj.) Osobní údaje poskytnuté zákazníky nejsou vyjma pověřených osob poskytovány k žádnému dalšímu zpracování třetím stranám

 

5. Zveřejnění správcem pořízených multimediálních dat za účelem propagace činnosti/služeb správce Na uvedené účely (web. stránky správce, výstava fotografií apod.) se souhlas s tímto prohlášením GDPR nevztahuje. Pro užití záznamů za účelem propagace a jejich zveřejnění si správce vyžádá zvláštní souhlas zákazníka.

 

6. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů Zpracování osobních údajů provádí správce v jeho provozovnách a sídle správce sám, případně jednotlivými pověřenými a z hlediska ochrany údajů poučenými osobami, a to pouze za účelem jednání se zákazníky a jejich informování v případě, že správce není k dispozici (dovolená, nemoc apod.) Správu provádí prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

 

7. Doba zpracování osobních údajů

▪osobní údaje, které zákazník správci poskytl budou uchovávány po dobu 3 let počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti

▪některé osobní údaje potřebné např. pro daňové, fakturační a jiné povinnosti stanovené zákonem, mohou být uchovávány déle, maximálně však po dobu stanovenou zákonem ▪multimediální záznamy, pořízené během plnění smlouvy, na něž se vztahují autorská a majetková práva správce budou uchovávány po dobu neurčitou bez možnosti odvolání. Tyto záznamy budou archivovány a užívány správcem pro účely vyplývající z umělecké činnosti správce a nebudou zpracovávány žádným dalším způsobem, který by mohl být použit k odhalení citlivých údajů o fyzických osobách zachycených na těchto záznamech ▪zveřejnění pořízených multimediálních záznamů za předchozího souhlasu zákazníka trvá po dobu neurčitou do odvolání

 

8. Práva subjektů údajů V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce zákazníka na jeho žádost o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

▪ účelu zpracování

▪ kategorii dotčených osobních údajů

▪ příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny

▪ plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

▪ veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel     provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v   rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

▪ požádat správce o vysvětlení.

▪ požádat o vysvětlení správcem pověřenou osobu

▪ požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo             vymazání osobních údajů.

▪ je-li žádost zákazníka shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav

▪ nevyhoví-li správce žádosti zákzníka na odstranění závadného stavu, má zákazník právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.

▪ uvedený postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo

▪ správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.

 

 

bottom of page